Kötelező jótállásról 249/2004

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet
az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról


A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 248. §-ában foglaltakra
figyelemmel a Kormány a következőket rendeli el:
1. § (1) Az e rendelet mellékletében felsorolt, a fogyasztó [Ptk. 685. § d) pont] által megrendelt javítókarbantartó
szolgáltatások esetében, amennyiben (a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az
anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot meghaladja) a szolgáltatást nyújtó vállalkozót
(a továbbiakban: vállalkozó) jótállási kötelezettség terheli.
(2) Nem alkalmazhatók e rendelet szabályai, ha a javító-karbantartó szolgáltatást a szolgáltatás tárgyát
képező dologra (a továbbiakban: dolog) vonatkozó szavatosság vagy jótállás alapján teljesítették.
(3) A vállalkozó az e rendeletben foglaltaknál a fogyasztóra nézve kedvezőbb jótállási feltételeket
vállalhat.
(4) Semmis az a megállapodás, amely az e rendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el. Az
érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.
2. § (1) A jótállás időtartama hat hónap.
(2) A jótállási határidő a szolgáltatás elvégzése után a dolognak a fogyasztó vagy megbízottja részére
való átadásával, vagy - ha az üzembe helyezést a vállalkozó végzi - az üzembe helyezés napjával
kezdődik.
3. § (1) A vállalkozó köteles a fogyasztónak a szolgáltatás díjának átvételekor, legkésőbb a dolognak a
fogyasztó vagy megbízottja részére történő átadásakor - külön kérés nélkül -jótállási jegyet átadni.
(2) A jótállási jegyen fel kell tüntetni:
a) a vállalkozó nevét és címét;
b) az elvégzett munkát, a felhasznált alkatrészeket, anyagokat;
c) a szolgáltatás díját;
d) a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének feltételeit és határidejét;
e) a dolog fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, továbbá személygépkocsi és
motorkerékpár esetében a kilométeróra állását.
(3) A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.
(4) A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
(5) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása
vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét
nem érinti.
4. § (1) A vállalkozó a fogyasztó jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
c) az elvégzett javító-karbantartó szolgáltatás megnevezését, díját,
d) a dolog átadása vagy az üzembe helyezés időpontját,
e) a hiba bejelentésének időpontját,
f) a hiba leírását,
g) a kifogás rendezésének módját.
(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben
meg kell adni.
(3) A vállalkozó a jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak átadni köteles.
(4) Amennyiben a vállalkozó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud
nyilatkozni, álláspontjáról a fogyasztót legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni.
(5) A vállalkozó a kijavítás vagy a munka újbóli elvégzésének határidejét a Ptk. 306. §-ának (2)
bekezdésére figyelemmel köteles megállapítani és a fogyasztót a vállalt határidőről a bejelentéskor vagy a
(4) bekezdésben meghatározott esetben az ott megjelölt időtartamon belül tájékoztatni.
5. § (1) A vállalkozó a dolgot kijavításra elismervény ellenében köteles átvenni. Az elismervényen fel kell
tüntetni a fogyasztó nevét és címét, a dolog azonosításához szükséges adatokat, a dolog átvételének
idejét és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.
(2) Amennyiben a hibás teljesítés folytán a kijavítandó dolog elszállítása vagy visszaszállítása szükséges,
erről - a melléklet 4. pontjában felsorolt járművek, továbbá a 10 kg-nál kisebb tömegű és
tömegközlekedési járművön szállítható dolgok kivételével - a vállalkozó köteles gondoskodni. Amennyiben
az el-, illetve visszaszállítást a vállalkozó elmulasztja, azt a vállalkozó költségére a fogyasztó is
elvégezheti vagy elvégeztetheti.
6. § (1) Ez a rendelet 2004. szeptember 1-jén lép hatálya, rendelkezéseit a hatálybalépését követően
kötött szerződésekre kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a javító-karbantartó szolgáltatások
minőségvédelméről szóló 16/1976. (VI. 4.) MT rendelet, valamint a javító-karbantartó szolgáltatások
minőségvédelméről szóló 16/1976. (VI. 4.) MT rendelet módosításáról szóló 78/1987. (XII. 14.) MT
rendelet.
Melléklet a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelethez
1. Lakás-karbantartási és -javítási szolgáltatások.
2. Háztartási gépek és készülékek javítása.
3. Barkács- és kerti szerszámok javítása.
4. Személygépkocsik, motorkerékpárok karbantartása és javítása.
5. Audiovizuális, fotó-optikai és információfeldolgozási berendezések javítása.
6. Gyógyászati segédeszközök javítása.
7. Telefon- és telefax-berendezések javítása.
8. Hangszerek javítása.
9. Órák javítása.

Utolsó frissítés ( 2008. március 11. )