logo
Kötelező jótállásról 249/2004 Nyomtatás E-mail

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet
az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról


A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 248. §-ában foglaltakra
figyelemmel a Kormány a következőket rendeli el:
1. § (1) Az e rendelet mellékletében felsorolt, a fogyasztó [Ptk. 685. § d) pont] által megrendelt javítókarbantartó
szolgáltatások esetében, amennyiben (a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az
anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot meghaladja) a szolgáltatást nyújtó vállalkozót
(a továbbiakban: vállalkozó) jótállási kötelezettség terheli.
(2) Nem alkalmazhatók e rendelet szabályai, ha a javító-karbantartó szolgáltatást a szolgáltatás tárgyát
képező dologra (a továbbiakban: dolog) vonatkozó szavatosság vagy jótállás alapján teljesítették.
(3) A vállalkozó az e rendeletben foglaltaknál a fogyasztóra nézve kedvezőbb jótállási feltételeket
vállalhat.
(4) Semmis az a megállapodás, amely az e rendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el. Az
érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.
2. § (1) A jótállás időtartama hat hónap.
(2) A jótállási határidő a szolgáltatás elvégzése után a dolognak a fogyasztó vagy megbízottja részére
való átadásával, vagy - ha az üzembe helyezést a vállalkozó végzi - az üzembe helyezés napjával
kezdődik.
3. § (1) A vállalkozó köteles a fogyasztónak a szolgáltatás díjának átvételekor, legkésőbb a dolognak a
fogyasztó vagy megbízottja részére történő átadásakor - külön kérés nélkül -jótállási jegyet átadni.
(2) A jótállási jegyen fel kell tüntetni:
a) a vállalkozó nevét és címét;
b) az elvégzett munkát, a felhasznált alkatrészeket, anyagokat;
c) a szolgáltatás díját;
d) a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének feltételeit és határidejét;
e) a dolog fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, továbbá személygépkocsi és
motorkerékpár esetében a kilométeróra állását.
(3) A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.
(4) A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
(5) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása
vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét
nem érinti.
4. § (1) A vállalkozó a fogyasztó jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
c) az elvégzett javító-karbantartó szolgáltatás megnevezését, díját,
d) a dolog átadása vagy az üzembe helyezés időpontját,
e) a hiba bejelentésének időpontját,
f) a hiba leírását,
g) a kifogás rendezésének módját.
(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben
meg kell adni.
(3) A vállalkozó a jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak átadni köteles.
(4) Amennyiben a vállalkozó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud
nyilatkozni, álláspontjáról a fogyasztót legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni.
(5) A vállalkozó a kijavítás vagy a munka újbóli elvégzésének határidejét a Ptk. 306. §-ának (2)
bekezdésére figyelemmel köteles megállapítani és a fogyasztót a vállalt határidőről a bejelentéskor vagy a
(4) bekezdésben meghatározott esetben az ott megjelölt időtartamon belül tájékoztatni.
5. § (1) A vállalkozó a dolgot kijavításra elismervény ellenében köteles átvenni. Az elismervényen fel kell
tüntetni a fogyasztó nevét és címét, a dolog azonosításához szükséges adatokat, a dolog átvételének
idejét és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.
(2) Amennyiben a hibás teljesítés folytán a kijavítandó dolog elszállítása vagy visszaszállítása szükséges,
erről - a melléklet 4. pontjában felsorolt járművek, továbbá a 10 kg-nál kisebb tömegű és
tömegközlekedési járművön szállítható dolgok kivételével - a vállalkozó köteles gondoskodni. Amennyiben
az el-, illetve visszaszállítást a vállalkozó elmulasztja, azt a vállalkozó költségére a fogyasztó is
elvégezheti vagy elvégeztetheti.
6. § (1) Ez a rendelet 2004. szeptember 1-jén lép hatálya, rendelkezéseit a hatálybalépését követően
kötött szerződésekre kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a javító-karbantartó szolgáltatások
minőségvédelméről szóló 16/1976. (VI. 4.) MT rendelet, valamint a javító-karbantartó szolgáltatások
minőségvédelméről szóló 16/1976. (VI. 4.) MT rendelet módosításáról szóló 78/1987. (XII. 14.) MT
rendelet.
Melléklet a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelethez
1. Lakás-karbantartási és -javítási szolgáltatások.
2. Háztartási gépek és készülékek javítása.
3. Barkács- és kerti szerszámok javítása.
4. Személygépkocsik, motorkerékpárok karbantartása és javítása.
5. Audiovizuális, fotó-optikai és információfeldolgozási berendezések javítása.
6. Gyógyászati segédeszközök javítása.
7. Telefon- és telefax-berendezések javítása.
8. Hangszerek javítása.
9. Órák javítása.

Utolsó frissítés ( 2008. március 11. )
 
< Előző   Következő >
 
Népszerű híreink
Fonográf szerviz szolgáltatásai
Tv szervíz Pécs | tv javítás Pécs
Samsung
LG
Panasonic
Sony
Garanciális javítás
GARANCIÁN TÚLI JAVÍTÁS
Alkatrészek, tartozékok
Rólunk
Szervizelt TERMÉKEINK
TV ,LCD TV, LED, PLAZMA TV
LCD monitor javítás
Kamera, fényképezőgép
DVD, DVD felvevő, házimozi
HIFI
Elérhetőségeink | e-mail: info@fonograf-szerviz.hu
Ingyenesen hívhatóak vagyunk
Kapcsolat
Térkép
Hibabejelentő
Jogi információk
Honlap térkép
Weblinkek
Mielőtt új készüléket venne
Online felhasználók
Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó?